AGB

INHOUDSOPGAVE

1. DEFINITIES ARTIKEL

2. ALGEMEEN ARTIKEL

3. TOEPASSELIJKHEID & TOEPASSELIJK RECHT ARTIKEL

4. OVEREENKOMST ARTIKEL

5. BESTELLING ARTIKEL

6. PRIJZEN & BETALING ARTIKEL

7. VERZENDING ARTIKEL

8. RETOURNEREN ARTIKEL

9. AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL

10. OVERMACHT

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De in de algemene voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis:

 • Leverancier: EYORA; gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75982293.
 • Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Overeenkomst: De afspraak tussen Leverancier en Afnemer tot het leveren van één of meer producten uit het assortiment van Leverancier door Leverancier aan Afnemer.

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN

2.1 Inleiding Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Leverancier en Afnemer bij het aangaan van een Overeenkomst door de afname van één of meerdere producten van Leverancier. 2.2 Identiteit van onderneming Handelsnaam: EYORA. Postadres: Masiusplein 24, 6901CH, ZEVENAAR Postbus: 2039, 6900 CA, ZEVENAAR E-mailadres: info@worldofsummer.com, KVK-nummer: 75982293 BTW-nummer: NL860467247B01

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID & TOEPASSELIJK RECHT

3.1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met andere voorwaarden. 3.2 Toepasselijk recht Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST

4.1 Totstandkoming overeenkomst Er is sprake van een Overeenkomst op het moment van bestelling van- en betaling voor één of meerdere producten van Leverancier door Afnemer, inclusief het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5 - BESTELLING

5.1 Bestelmethoden Leverancier biedt de mogelijkheid om producten uit haar assortiment te bestellen via de volgende wegen:

 • Webshop Door gebruik te maken van het online bestelproces op www.worldofsummer.com (domeinen: .nl, .de, .fr, .eu, .be)
 • Mail Door een aanvraag te doen in een mail, te versturen naar info@worldofsummer.com
 • Mondeling Door het aangaan van een mondelinge overeenkomst tussen leverancier en afnemer.

5.2 Verplichtingen van Leverancier

 • Leverancier voorziet Afnemer gedurende het bestelproces van alle benodigde informatie over bestellen, betalen, de te leveren producten en de manier waarop deze gebruikt dienen te worden.
 • Leverancier garandeert de privacy van alle bezoekers van de webwinkel, ongeacht of de bezoeker een bestelling plaatst of niet. Alle persoonlijke informatie die bezoekers en/of Afnemers achterlaten worden vertrouwelijk behandeld. Leverancier deelt in geen enkel geval persoonsgegevens met derde partijen, tenzij deze partij betrokken is in het bestel-, betaal- en/of verzendproces.
 • Naast de uitvoering van bestellingen, zullen persoonsgegevens, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de Afnemer.

5.3 Verplichtingen van afnemer

 • Afnemer dient gedurende het bestelproces zich in te lezen in de algemene voorwaarden van Leverancier en hiermee akkoord te gaan alvorens de bestelling afgerond kan worden.

5.4 Bedenktijd

 • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@worldofsummer.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

ARTIKEL 6 - PRIJZEN & BETALING

6.1 Prijzen

 • Alle prijzen vermeld in de webwinkel of in andere uitingen van Leverancier zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
 • Leverancier mag prijzen, aanbiedingen en (prijs)voorwaarden op ieder moment wijzigen ten opzichte van Afnemer, op het moment dat er nog geen sprake is van een Overeenkomst.
 • Leverancier kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als Afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Leverancier rekent in geval van verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling minimaal € 6,95 aan verzendkosten in geval van een standaard-levering. Enkele bestellingen zullen worden voorzien van een hoger verzendtarief i.v.m. het te verzenden gewicht.
 • De hoogte van de verzendkosten, die bovenstaand zijn benoemd, staan vast en zijn niet gebonden aan de hoogte van de bestelling.

6.2 Betaling

 • Leverancier biedt de volgende wijzen van betaling: - Betaling via ShopifyPayments;  - Betaling via PayPal.
 • Leverancier doet er alles aan om een veilige omgeving te bieden waarin Afnemer de betaling kan uitvoeren, maar is niet verantwoordelijk voor storingen en/of falen van derde partijen.
 • Leverancier garandeert een veilige en discrete omgang met (persoonlijke) gegevens van Afnemer en deelt deze niet met derde partijen, tenzij Leverancier hier wettelijk toe verplicht is.

ARTIKEL 7 - VERZENDING

 • Leverancier garandeert een verzending van de bestelde producten naar Afnemer, binnen 1-2 werkdagen in geval van een standaard-levering, tenzij anders aangegeven bij een specifiek product.
 • Leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging van levering veroorzaakt door derde partijen, zoals de pakketbezorger.
 • Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangegeven levertermijnen.
 • Leverancier streeft te alle tijden naar een volledigheid van de bestelling, maar kan deze niet garanderen. Wanneer afnemer het ontbreken van één of meerdere producten in de levering binnen 7 dagen aangeeft, wordt de bestelling alsnog aangevuld, mits een controle niet uitwijst dat de bestelling wel compleet was.
 • In geval van het niet kunnen realiseren van de aangegeven levertermijn door toedoen van Leverancier, zal de afnemer hier binnen 3 werkdagen na de bestelling van op de hoogte worden gebracht. In overleg zal er worden gezocht naar een passende oplossing.
 • Leverancier is in geen enkel geval verantwoordelijk voor een verkeerde levering door toedoen van derde partijen en/of de Afnemer zelf. De Afnemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor het juist invoeren van de adresgegevens.

ARTIKEL 8 - RETOURNEREN

 • Leverancier doet er alles aan om de levering op een juiste wijze te laten plaatsvinden, waarbij alle producten in juiste staat worden geleverd. Afnemer wordt verzocht om direct na in ontvangst name de geleverde producten te inspecteren op volledigheid en een juiste staat. Wanneer er zich een probleem voordoet, dient Afnemer dit zo snel mogelijk te melden waarna er in samenspraak tussen beide partijen gezocht kan worden naar een passende oplossing.
 • Voor de afnemer is het uitsluitend mogelijk om een bestelling te retourneren aan de hand van ons retourbeleid.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

 • Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, zowel bij personen als goederen, voortvloeiend uit het gebruik van een van de producten van Leverancier door de Afnemer.
 • Iedere aansprakelijkheid van Leverancier, van het personeel en de producten van Leverancier voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, is uitgesloten.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

ARTIKEL 10 - OVERMACHT

 • Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Afnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.